Call to Action:  Support the initiative for additional protection for Bonaire’s wetlands.

Sign the online petition indicating your support.

 

Posted January 27, 2022

Next Wednesday, ​February 2nd, 2022 is World Wetlands Day.  On this special day, the STINAPA Junior Rangers (a group of nature-focused island youth being educated about Bonaire’s nature) will hand over a manifesto to Lieutenant Governor Edison Rijna, the Executive Council, and the Kingdom Representative, calling for sustainable management of wetlands on Bonaire.

Why do Bonaire’s wetlands need additional support?

Today, wetlands around the world need help and assistance so they can continue to provide habitat, food, and water to many of the earth’s creatures that call them home.  Here in Bonaire, wetlands are under pressure just like everywhere else……some pressures can be controlled locally, while others require global solutions.  Development creates a loss of habitat, climate change erodes the shorelines, and these are just a few of the now-constant pressures these important eco-systems must withstand.  They require additional attention, careful management, and resources before they disappear.  Will you help Bonaire’s wetlands?

Please support this important manifesto.

Together with the manifesto, the signatures of those involved who have signed the manifesto will be handed over.  By signing this online petition, you support the initiative and indicate that you understand the indispensable value these areas have for Bonaire.

Together we can ensure that the wetlands on Bonaire receive more attention through good management in the future!

Please note that the online petition is in the Dutch language, which is the official language of Bonaire.  This official petition is noted below.  For convenience, a translation into English is also provided.

Manifesto in the Dutch language:

Geachte leden van de eilandsraad,

Geacht bestuurscollege,

Geachte Rijksvertegenwoordiger,

Met deze brief brengen wij het immense belang van onze watergebieden onder uw aandacht. Ons eiland mag zich verheugen in het rijke bezit van vele prachtige watergebieden. Ze zijn van onmisbare waarde voor de ecosystemen op ons eiland en het welzijn van de bevolking. Nu de wereldwijde klimaatverandering steeds vaker en ernstiger ons dagelijks leven beïnvloedt, wordt het nog duidelijker dat we deze gebieden moeten beschermen, beheren en herstellen. Het secretariaat van het Verdrag van Ramsar en de Verenigde Naties roepen daarom op tot actie. Geld, menselijk vermogen en politieke wil zijn nodig om te voorkomen dat watergebieden verdwijnen en om aangetaste gebieden te herstellen.

Dit geldt voor zowel de watergebieden die vanwege hun internationale belang beschermd zijn door het Verdrag van Ramsar als de watergebieden die dat (nog) niet zijn. Tot de eerste categorie horen het Washington Slagbaai Nationaal Park, Klein Bonaire, Pekelmeer en Lac. Andere watergebieden van grote waarde zijn: Saliña Frans, Saliña Tam, Saliña di Vlijt, Dam Aruba, Washikemba, Lagun, Dam Onima en de zoetwaterplas bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi).

Saliñas zijn van groot belang voor de bescherming van het onderwaterpark tegen erosie en als leefgebied voor tal van watervogels. Dam Aruba en de zoetwaterplas bij de rwzi trekken ook veel vogels. Al deze watergebieden dragen bij aan de identiteit van ons eiland en de aantrekkingskracht voor toeristen, recreanten en vogelaars.

In relatie tot klimaatverandering, zeespiegelstijging en erosiebestrijding is ook de hele zuidelijke kuststrook van Punt Vierkant tot en met Bakuna van vitaal belang. Gelukkig zijn er non-gouvernementele organisaties die de mangrovebossen herstellen en uitbreiden. Op die manier wordt CO2 vastgelegd, een barrière tegen het zeewater gevormd en het koraalrif tegen erosie beschermd.

Uiteraard hebben de lokale en nationale overheid een belangrijke rol bij het beschermen, beheren en herstellen van onze watergebieden. Dat blijkt onder meer uit het gegeven dat een aantal van onze watergebieden sinds 1980 de status van Ramsar-gebied hebben. Vorig jaar nog zijn de individuele Ramsar-gebieden Slagbaai en Gotomeer met alle omliggende gronden samengevoegd tot één groot Ramsar-gebied ‘Washington-Slagbaai’ dat zes saliñas bevat.

De jaarlijkse World Wetlands Day op 2 februari, erkend door de Verenigde Naties, onderstreept het belang van watergebieden voor het leven op onze blauwe planeet Dergelijke levende natuurmonumenten moeten goed worden beheerd en onderhouden. De ondertekenaars van deze brief roepen onze lokale bestuurders op om zorgvuldig om te gaan met de watergebieden op ons eiland. Behalve een beschermde status betekent dat ook aandacht voor het beheer en het scheppen van de daarvoor noodzakelijke randvoorwaarden. Juist nu de toenemende bevolkingsgroei, de recreatie en het toerisme steeds meer druk op deze gebieden legt en klimaatverandering zich laat voelen, is duurzaam beheer onontbeerlijk.

In dat licht hopen de ondergetekenden dat u als bestuurders binnenkort het Natuurplan Bonaire en het Milieuprogramma Bonaire zult vaststellen met daarin de uitvoeringsplannen voor een duurzaam beheer van onze watergebieden.

 

Hoogachtend,

Alle bij deze actie betrokken ondergetekenden

Translation of the Manifesto into English:

Dear Island Council Members,
Dear Board of Directors,
Dear Kingdom Representative,
 
With this letter, we bring the immense importance of our wetlands to your attention.  Our island can rejoice in the rich possession of many beautiful wetlands.  They are indispensable for the ecosystems on our island and the well-being of the population.  With global climate change increasingly and more severely affecting our daily lives, it becomes even clearer that we need to protect, manage and restore these areas.  The Secretariat of the Ramsar Convention and the United Nations are therefore calling for action. Money, human resources, and political will are needed to prevent wetlands from disappearing and to restore degraded areas.
 
This applies to both wetlands that are protected by the Ramsar Convention because of their international importance and wetlands that are not (yet) protected.  The first category includes the Washington Slagbaai National Park, Klein Bonaire, Pekelmeer, and Lac. Other water areas of great value are: Saliña Frans, Saliña Tam, Saliña di Vlijt, Dam Aruba, Washikemba, Lagun, Dam Onima, and the freshwater lake at the sewage treatment plant (WWTP).
 
Saliñas are of great importance for the protection of the underwater park against erosion and as a habitat for numerous water birds. Dam Aruba and the freshwater lake at the WWTP also attract many birds.  All these wetlands contribute to the identity of our island and its appeal for tourists, holidaymakers, and bird watchers.
 
In relation to climate change, sea-level rise, and erosion control, the entire southern coastal strip from Punt Vierkant to Bakuna is also of vital importance.  Fortunately, there are non-governmental organizations that are restoring and expanding the mangrove forests.  In this way CO2 is captured, a barrier is formed against the seawater and the coral reef is protected against erosion.
 
Naturally, local and national governments have an important role to play in protecting, managing, and restoring our wetlands.  This is apparent from, among other things, the fact that a number of our wetlands have had the status of Ramsar area since 1980.  Just last year, the individual Ramsar areas of Slagbaai and Gotomeer, together with all surrounding land, were merged into one large Ramsar area ‘Washington-Slagbaai’ containing six saliñas.
 
The annual World Wetlands Day on February 2, recognized by the United Nations, underlines the importance of wetlands for life on our blue planet. Such living natural monuments must be well managed and maintained. The signatories of this letter call on our local administrators to handle the wetlands on our island with care.  In addition to a protected status, this also means paying attention to management and creating the necessary preconditions for this.  At a time when the increasing population growth, recreation, and tourism are placing increasing pressure on these areas and climate change is making itself felt, sustainable management is indispensable.
 
In that light, the undersigned hope that you as administrators will soon adopt the Bonaire Nature Plan and the Bonaire Environmental Program containing the implementation plans for the sustainable management of our wetlands.
 
 
 Yours faithfully,
 
 All the undersigned involved in this action
 
 
 
 

How you can sign and give your support.

The petition is signed online.  Simply click on the button below, and you will be taken to the petition website and follow the easy directions.  You will be asked to click on another button to sign, and then you must input your name, address, and email.  Once you have submitted this, you will receive an email asking you to confirm the signing.  Click on the button included in the email, or simply copy and paste the provided URL into your browser to complete it in that manner.  That’s it!

Thank you for your support.  United we stand, divided we fall.

About the author:

Susan is a certified bird guide, living on Bonaire, in the Dutch Caribbean.Susan has been living on Bonaire for over 30 years. She is a certified bird guide, as well as a topside and underwater photographer. She is a 2016 graduate of the Caribbean Birding Trail Interpretive Guide Course conducted by BirdsCaribbean.

Reach out to Susan

Contact Susan via email, Facebook Messenger, give Susan a call, or simply use the online form below.

If you have any questions in regard to your birding tour on Bonaire, feel free to contact Susan to get answers.  She is always happy to elaborate on routes or best times for a tour based upon your own personal preferences.  Tours can be tailored to your own interests, whether that be birds, photography, or both!

It is also recommended that you do some homework about Bonaire's birds before you visit.  By knowing a little bit about the birds which might be encountered on tour, your enjoyment will be heightened!  Be sure to check out these resources for Bonaire Birding. Reading the Bonaire Bird Blog will also accustom you to the birds that habitually are encountered on Bonaire.

Facebook Messenger

Get in touch via Facebook Messenger

Telephone

Get In Touch

Get in touch with Susan to check availability for the dates you are visiting Bonaire.

error: Sorry, content is copyrighted and protected !!
Share
Tweet
Pin
Share